Twitter

You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Stedenbaan

Stedenbaan

Stedenbaan Zuidvleugel

De Zuidvleugel van de Randstad is een netwerkstad. Miljoenen mensen wonen en werken hier, verspreid over een prachtig maar complex gebied met een enorme bedrijvigheid en dynamiek. De netwerkstad en de bijbehorende mobiliteit groeien nog steeds. Er is behoefte aan nog een groot aantal woningen en er moet alles op alles gezet worden om de mobiliteit in goede banen te leiden. Er is nauwelijks ruimte om te bouwen, dus moet de bestaande capaciteit zo goed mogelijk benut worden, zowel voor nieuwbouw als voor mobiliteit.

Het programma Stedenbaan Zuidvleugel kan aan die intensievere benutting een belangrijke bijdrage leveren door op het hoofdrailnet een goed regionaal treinproduct aan te bieden en door rond de stations woningbouw en kantoren te realiseren. Stedenbaan kan die rol vervullen als alle bestuurders en overheden die ermee te maken hebben, eraan meewerken. Hiertoe is in december 2007 een Uitvoeringsovereenkomst getekend door alle Stedenbaan partners (de regio’s in de Zuidvleugel, gemeenten Rotterdam en Den Haag, NS en Prorail)

Stedenbaan richt zich op het beter benutten en versterken van bestaande steden en dorpen en bestaande infrastructuur van het hoofdrailnet van de Zuidvleugel door het in samenhang realiseren van:

 • een beter treinproduct: sneller, frequenter, gelijkvloerse instap;
 • beter voor- en natransport naar en van stations (ketenmobiliteit);
 • beter en intensiever grondgebruik nabij stations.

De overheden in de Zuidvleugel van de Randstad werken hiermee samen met NS en ProRail aan:

 • vergroten van de bijdrage van de trein en de hiermee verbonden ketenmobiliteit aan de bereikbaarheid en de mobiliteit binnen de Zuidvleugel;
 • versterken van de kracht van de steden in de Zuidvleugel door bundeling van woningen, kantoren en voorzieningen rond de treinstations en door realisatie van aantrekkelijker en sociaal veiliger stationsomgevingen;
 • beperken van de aantasting van het landelijk gebied en de milieubelasting.

Stand van zaken

Onlangs (juni 2010) is begonnen met de bouw van station Sassenheim aan de spoorlijn Leiden – Schiphol. Naar verwachting vindt de opening plaats medio 2011. Om de vervoerwaarde van station Sassenheim te stimuleren zal het station worden aangedaan door diverse busverbindingen, in ieder geval naar Noordwijk en Lisse (- Haarlemmermeer). Onderzoek hiernaar vindt nog plaats.

Uitvoeringsovereenkomst – Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Stedenbaan 2010-2020

Op 9 juli 2007 is het document Ruimtelijke Ambitie Stedenbaan 2020 bekrachtigd door het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, nadat de dagelijkse besturen van de acht Zuidvleugel-partijen, waar onder dat van Holland Rijnland, met dit document hebben ingestemd.

Uitgangspunt bij de gemaakte afspraken die zijn verwoord in het document zijn gericht op intensiever ruimtegebruik en functiemenging in een invloedsgebied van globaal 1200 meter vanaf de Stedenbaanstations. In de regio Holland Rijnland gaat het hierbij om de stations Hillegom, Voorhout, toekomstig station Sassenheim, Leiden Centraal, de Vink en Voorschoten.

De komende jaren zullen de betrokken gemeenten samen met ontwikkelaars, beleggers en corporaties, met het rijk, de NS en ProRail en de regionale samenwerkingsverbanden en de provincie de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen.

Afgesproken is onder andere dat in Holland Rijnland tussen 2010 en 2020 minimaal 2500 woningen en 70.000m2 kantoor in de invloedsgebieden van de stations worden gebouwd.
In aanvulling hierop hebben op 10 december de bestuurders van NS, ProRail en de 8 Zuidvleugelpartners hun handtekening gezet onder de volgende drie overeenkomsten:

 • ketenmobiliteit – informatievoorziening, over reisinformatie op stations;
 • sociale veiligheid, met daarin afspraken over verantwoordelijkheden omtrent het stationsbeheer en het zorgen voor sociaal veilige stations;
 • kwaliteit stations, stationsomgevingen en overstappunten, over bereikbare stationsomgevingen en goede bewegwijzering voor de reiziger.
  Doel hiervan is om, naast de inspanningen op realisatie van nieuwbouw rond stations, ook de stations zelf aantrekkelijker te maken.

Stedenbaanmonitor

Vanaf 2009 worden de ontwikkelingen, realisatie en planning jaarlijks bijgehouden in de Stedenbaanmonitor. Onderstaande tabel geeft de Stedenbaanmonitor 2010 weer. Er is sprake van afname in de plannen t.o.v. Stedenbaanmonitor 2009. Dit heeft alles te maken met het moeilijker verkopen van huizen anno 2010.

Holland Rijnland woningen kantoren voorzieningen
  plan-capaciteit ontw. prog.  plan-capaciteit ontw. prog. plan-capaciteit ontw. prog.
Hillegom 808 263 1.100 330 11.870 8.309
Teylingen Voorhout 2.100 878 10.000 3.000 8.500 2.550
Teylingen Sassenheim 648 397 4.000 1.200 45.000 13.500
Leiden Centraal 3.406 1.632 209.500 100.850 140.500 53.550
De Vink 180 67 500 150 2.000 1.000
Voorschoten 485 281 4.400 680 26.200 9.600
Totaal monitor 7.627 3.517 229.500 106.210 234.070 88.509
             
Afgesproken programma            
» Minimaal   2.500   70.000    
» Ambitie (a)   6.000   180.000    
Ambitiescore = b x 100%/a 59% 59%    
Zuidvleugel-programma Z5-gemeenten            

Raming omvang op te leveren woningen, kantoren en voorzieningen 2010 – 2020 e.v. (SB 2010)

Organisatie

De organisatie van Stedenbaan wordt gevormd door een Bestuurlijke Commissie, een regiegroep en een werkgroep Coordinatoren.

De Bestuurlijke Commissie Stedenbaan heeft als taak:

 • bestuurlijk overleg met ministeries V&W en VROM, platform Zuidvleugel, NS-directie, regiopartijen, gemeenten en marktpartijen om het programma te realiseren;
 • goedkeuren programmaplan en budget;
 • overleg met bestuurlijke trekkers pilots;
 • informeren van en afstemmen met bestuurders moederorganisatie over voortgang en inhoud programma.

Namens Holland Rijnland zijn dit de heer J. Wienen en L.A.W. de Lange.

De Regiegroep Stedenbaan heeft als taak:

 • sturing van programma Stedenbaan;
 • organiseren bestuurlijke informatievoorziening en besluitvorming over programma-onderdelen in hun resp moederorganisaties;
 • afstemming RO en V&V onderdelen;
 • zorgdragen voor afstemming met lopende programma’s/projecten binnen hun organisatie
 • zorgdragen voor inbreng Stedenbaan programma in bredere ambtelijke overleggen (bv. MIT-voorbereiding, verstedelijkingsafspraken)

Namens Holland Rijnland is dit de heer E. Kiers.

De Werkgroep Coördinatoren heeft als taak:

 • voorbereiding besluitvorming in ambtelijke stuurgroep en commissies;
 • inbreng belangen moederorganisaties in Stedenbaanprogramma;
 • inbrengen nieuwe ontwikkelingen relevant voor het Stedenbaan programma;
 • afstemming met lopende programma’s/projecten binnen hun organisatie;
 • afstemmen met betrokken gemeentes uit hun regio’s.

Namens Holland Rijnland is dit de heer R. Fekken.

Publicatiedatum: 31 augustus 2010