Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013

Algemeen

Het regionale verkeersveiligheidsbeleid in Holland Rijnland is grotendeels opgenomen in het Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP). De aanpak op het gebied van gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers (educatie, voorlichting en handhaving) dient op grond van het RVVP uitgewerkt te worden in een zogenaamd meerjarenplan verkeersveiligheid. Het thans vigerende meerjarenplan is het Actieprogramma 2011-2013. Dit Actieprogramma is op 7 oktober 2010 door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld.

Actieprogramma

Het doel van het Actieprogramma is het verankeren van permanente verkeerseducatie voor alle leeftijden, waarbij het accent ligt op het behouden en stimuleren van het gewenst verkeersveilige gedrag. Het overdragen van kennis, vaardigheden en motivatie zijn hierbij belangrijke pijlers.

Het principe Permanente Verkeerseducatie is leidend: in alle levensfasen is gedragsbeïnvloeding van belang. Zo wordt al op de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen gestart met op een speelse manier aandacht besteden aan het verkeer. Ook worden hierbij de ouders betrokken. Op het basisonderwijs worden contracten met scholen gesloten en wordt een professionele verkeersleerkracht aan de scholen aangeboden. Ook het voortgezet onderwijs kent projecten, bijvoorbeeld gericht op de woonschoolroute of op alcohol en drugs in relatie tot verkeer. Voor beginnende bestuurders worden bromfietscursussen gehouden en het project Jonge Autorijders. Voor rijbewijsbezitters zal een brochure ontwikkeld worden. Voor ouderen in het verkeer worden op diverse plaatsen in de regio rijvaardigheidstrainingen en -testen georganiseerd voor zowel de fiets, scootmobiel en de auto.

In de vergaderingen van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) wordt met de projecttrekkers zo’n vier maal per jaar de voortgang van de projecten besproken. 

Verkeersveiligheidsatlas

Holland Rijnland beschikt over een zogenaamde Verkeersveiligheidsatlas. Deze atlas geeft voor de gehele regio de stand van zaken van de verkeersonveiligheid en de aanpak ervan (gedragsgericht en infrastructureel) middels kaartbeelden weer. Bijgaand treft u de kaarten voor educatie van 0-4-jarigen, 4-12-jarigen en 12-16-jarigen. Door op een bolletje te klikken krijgt u de stand van zaken per school of instelling te zien.


Grotere kaart weergeven

Verkeersactiviteiten Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Verkeersactiviteiten Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (mobiele toepassing)


Grotere kaart weergeven

Verkeerseducatie basisonderwijs

Verkeerseducatie basisonderwijs (mobiele toepassing)


Grotere kaart weergeven

Verkeerseducatie Voortgezet onderwijs

Verkeerseducatie Voortgezet onderwijs (mobiele toepassing)