Twitter

You are here: Home Ruimtelijke Agenda Wonen

Wonen

Holland Rijnland is een aantrekkelijke regio om te wonen en dat wil ze blijven. Maar dat leidt ook tot een grote opgave, namelijk voldoende aanbod realiseren van verschillende woningen en woonmilieus voor de huidige en toekomstige woningzoekenden. Bovendien is er een grote druk op de markt voor sociale sectorwoningen. Aangezien de vraag naar deze woningen het aanbod verre overstijgt, is er een verdeelmechanisme nodig dat rechtvaardig en transparant is. Gezamenlijk scheppende regiogemeenten de kaders voor het bouwen en verdelen. De regio zet zowel in op afstemming van de nieuwbouw en herstructurering van woningen als het creëren van een zo open mogelijk, vraaggerichte woningmarkt. Ontwikkelaars, corporaties en individuele gemeenten geven daaraan invulling.

Op weg naar één woonruimteverdeelsysteem
Regiogemeenten, corporaties en huurdersorganisaties werken momenteel aan een nieuw breed gedragen woonruimteverdeelsysteem. Dat is nodig omdat er in één regionale woningmarkt er één regionale verdeelsysteem hoort te zijn. Dat is helder voor woningzoekenden en woningaanbieders. Bovendien moet een verdeelsysteem doelmatig, eenvoudig, transparant en rechtvaardig zijn. Momenteel zijn er in de regio echter twee verdeelsystemen voor sociale sectorwoningen. Dit komt omdat Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude, waar een ander verdeelsysteem werkt, medio 2010 zijn aangesloten bij Holland Rijnland. Daarnaast is er kritiek geuit op de systemen omdat ze onvoldoende aan de verwachtingen van de gebruikers voldoen. Dus het kan en moet beter. Daar wordt aan gewerkt. De verwachting is dat er in de komende 1,5 à 2 jaar een nieuw en breedgedragen woonruimteverdeelysteem zal zijn voor de hele regio.

De huidige verdeelregels voor Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en het oostelijk deel van Kaag en Braasem (vml Jacobswoude) vindt u hier (pdf. 676 kb). De Huisvestingsverordening Holland Rijnland die van kracht is in de rest van de regio vindt u hier (pdf. 506 kb).

Regionale woonvisie
De regionale woonvisie is feitelijk de uitwerking van de regionale structuurvisie op het beleidsterrein voor wonen. De regio is een top woonregio en draagt daarmee bij aan een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat in de Zuidvleugel. Daarom ligt de focus enerzijds de realisatie van topwoonmilieus voor hen die willen verhuizen vanwege hun werk in de groeiende bedrijfstakken zoals Bio Sciences. Anderzijds is er een belangrijke opgave voor sociale woningbouw voor doelgroepen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Dus niet alleen voor de huidige maar ook voor toekomstige bewoners wil Holland Rijnland een alternatief bieden. Daarom heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019. Hierin staan de belangrijkste afspraken over wonen in de regio.
Echter de economische crisis, maar ook veranderend (inter)nationaal en provinciaal beleid maakt het noodzakelijk om eerdere afspraken opnieuw tegen het licht te houden. Dat gebeurt in Zuidvleugelverband. De afstemming van de woningbouwopgave strekt zich immers verder uit dan de grenzen van de regio. De woonvisie moet een referentiekader, leidraad en inspiratiebron zijn voor de verschillende woningmarktpartijen.
De vigerende woonvisie vindt u hier (pdf. 1,1 mb).

Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma
Voor de Verstedelijkingsopgave (pdf. 3mb) tot 2019 hebben het Rijk, de Zuidvleugel en de regiogemeenten afspraken gemaakt. De druk op de markt is namelijk onveranderd hoog. Echter de (financiële) middelen om deze opgave te realiseren staan onder druk. De partners overwegen afspraken te herijken, onder meer vanwege de veranderde situatie op de woningmarkt. Herijking zal op bovenregionale moeten plaatsvinden, omdat dit doorwerkt tot op gemeentelijk niveau.