Twitter

You are here: Home Ruimtelijke Agenda Wonen Woningbouwopgave

Woningbouwopgave

Holland Rijnland is een top woonregio en wil dat ook blijven. Daarom heeft het Algemeen Bestuur van het gelijknamige samenwerkingsverband ingestemd met de Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019. Hierin staan de belangrijkste afspraken over wonen in de regio. Een van daarvan is om in de periode 2008-2019 ruim 20.000 woningen toe te voegen aan de bestaande woningvoorraad. Van de te bouwen woningen bestaat ongeveer 30% uit sociale woningen. Holland Rijnland faciliteert de woningbouw door regionale afstemming en monitoring van de gemeentelijke nieuwbouw- en herstructureringsplannen, onder meer door de inzet van een woningbouwregisseur.

Woningtekort

De regio kent al jaren een groot tekort aan woningen. Daardoor vertrekken inwoners uit de regio. Anderen moeten veel te lang op een woning wachten. De samenwerkende gemeenten vinden de nieuwe woningen noodzakelijk om het tekort terug te dringen en woningzoekenden in de regio meer kansen te bieden. Daarnaast is rekening gehouden met eerdere afspraken over extra woningen met het oog op de behoefte uit de Haarlemmermeer.

Top woonregio

Door de unieke omgeving met een diversiteit aan woonmilieus in het hart van de Randstad is de regio Holland Rijnland een top woonlocatie. De regio wil deze top-positie graag behouden en werkt daarom ook in kwalitatief opzicht aan verdere verbetering van het woningaanbod in Holland Rijnland. Dit is ook van belang om de internationale concurrentiepositie het zuidwesten van de Randstad te verbeteren; een opgave waar de stedelijke regio’s gezamenlijk voor staan.

Woonvisie

De Woonvisie moet de woningmarktpositie in de Randstad helpen versterken. Het dient als kader voor corporaties, projectontwikkelaars en bewoners. Ook biedt het houvast voor het regionale handelen en het onderhandelen, bijvoorbeeld over verstedelijking met het rijk. De meest actuele cijfers over de woningbehoefte liggen aan de basis van deze visie. De Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019 is een uitwerking van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (RSV).

Crisis

De woonvisie is een antwoord op structurele woonopgaven voor de regio. De crisis zal het ongetwijfeld moeilijker maken de voorgenomen productie te halen. Dat was voor het Algemeen Bestuur geen reden om de aantallen woningen bij voorbaat naar beneden bij te stellen. Wel dienen de vraag en aanbodontwikkelingen nauwlettend te worden gevolgd. In deze periode is het juist wenselijk de regionale woningbouwplannen een extra impuls te geven. Het woningtekort wordt niet vanzelf kleiner en bovendien is bouwen ook weer goed voor de regionale werkgelegenheid.