Twitter

You are here: Home Ruimtelijke Agenda Wonen Woonruimteverdeling

Woonruimteverdeling

Woningzoekenden

Wilt u wonen in een van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten? Dan kunt u zich inschrijven bij een van de 15 woningcorporaties in de regio Holland Rijnland. Voor meer informatie en al uw vragen kunt u terecht bij de woningcorporaties. Telefoonnummers en andere gegevens van deze woningbouwcorporaties vindt u op www.woonzicht.nl. 

Woonzicht

Sinds 2004 werken 15 woningbouwcorporaties en gemeenten in de regio Holland Rijnland samen binnen één regionale woningmarkt. Dat betekent dat de woningbouwcorporaties alle vrijgekomen woningen in deze regio op dezelfde wijze verdelen. Als u bent ingeschreven kunt u gebruik maken van het regionale woonruimteverdeelsysteem op www.woonzicht.nl.

Urgentie

Voor vragen over woonurgentie kunt u contact opnemen met de woningbouwcorporatie.
Meer informatie over urgentie.

Regionaal huisvestingsbeleid

In Holland Rijnland is er sinds 2006 één regionale woningmarkt op de schaal van twaalf gemeenten. Doelstellingen van het huisvestingsbeleid zijn dat:

  • er één open regionale woningmarkt is;
  • de dynamiek bevorderd wordt door het stelsel van woningtoewijzing;
  • woonconsumenten een zo groot mogelijke keuzevrijheid krijgen;
  • op lokaal niveau zoveel mogelijk de sociale cohesie wordt geborgd;
  • de kansen voor starters, senioren en bijzondere doelgroepen worden geborgd.

Huisvestingsverordening

Als gevolg van onder andere voortschrijdend inzicht en veranderingen op de woonmarkt is de huisvestingsverordening uit 2006 aangepast, met als belangrijkste motief de doorstroming binnen de regionale woonmarkt te bevorderen. De huidige regels voor de verdeling van sociale huurwoningen en nieuwbouwkoopwoningen zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009en het convenant woonruimteverdeling. Bijbehorend is de toelichting op de huisvestingsverordening. Met uitzondering van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is dit de leidraad voor de woonruimteverdeling. De twee genoemde gemeenten hebben hun eigen lokale huisvestingsverordening waar de regionale verordening model voor staat.

Minder regels, meer kansen

Het huisvestingsbeleid is gericht op het bevorderen van de dynamiek. Daarom zijn er in beginsel geen regionale en lokale bindingseisen. Slechts in uitzonderingssituaties kunnen er (economische of maatschappelijke) bindingseisen worden gesteld.

Daarnaast geldt dat passendheidseisen (voor wat betreft de financiën en de woninggrootte) voor de meeste woningen zijn vervallen. Alleen bij woningen van aanbieders die het convenant Woonruimteverdeling niet hebben ondertekend, wordt door de gemeenten op passendheidscriteria getoetst.

Een derde stimulans voor de dynamiek is de zogeheten woonwaarde , als afgeleide van de populariteit. Naar mate de populariteit van de woning van de woningzoekende groter is, zal de tijd dat deze op een wachtlijst staat, korter worden en hiermee de dynamiek binnen het verhuizen (verhuisketen) vergroten. Alleen woningen van aanbieders die het convenant Woonruimteverdeling hebben ondertekend krijgen woonwaarde mee.

VWHR

De meeste corporaties die zijn aangesloten bij de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) hebben het convenant Woonruimteverdeling ondertekend. Ondertekening door anderen zoals particuliere verhuurders, wordt van harte aanbevolen. Voor verhuurders is dit aantrekkelijk omdat hun woningen dan via de regionale website breed worden aangeboden. Ook hoeven ze niet langer te voldoen aan passendheidseisen. Voor huurders is het aantrekkelijk omdat het aanbod wordt vergroot en omdat de woningen woonwaarde meekrijgen.
 

Lokaal maatwerk Woonruimteverdeling Holland Rijnland

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft de volgende besluiten genomen met betrekking tot lokaal Maatwerk: