Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Sociale Agenda 3 Decentralisaties

3 Decentralisaties

3D: slanke maar stevige voorzetting 3 decentralisaties

De thema’s, jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning uit de sociale agenda zouden volgens de plannen van het vorige kabinet extra verdieping krijgen in de drie decentralisaties, kortweg 3D. Vanaf 2013 zouden de verantwoordelijkheden voor werk, Wmo en jeugd bij de gemeenten komen te liggen. Op 25 mei 2012 verscheen het Lenteakkoord dat forse gevolgen heeft voor de 3 decentralisaties en het project 3D van Holland Rijnland. Portefeuillehouder Jeugd en Welzijn Betty van Oortmerssen geeft in de film hieronder een toelichting op de toekomst van het project. In deze nieuwsflits blikken we nog even terug naar de aanleiding ervan, het Lenteakkoord.

Contactinformatie
Meer informatie over drie decentralisaties is beschikbaar bij de procesmanager 3D Rike van Oosterhoudt, 0172 – 46 52 86, [email protected]

 

 

3D: regionaal voorwerk, lokaal afbakken
De thema’s, jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning uit de sociale agenda krijgen extra verdieping in de drie decentralisaties, kortweg 3D. Vanaf 2013 komen de verantwoordelijkheden voor werk, Wmo en jeugd namelijk bij de gemeenten te liggen. Ter voorbereiding ontwikkelen de aangesloten gemeenten in regionaal verband scenario’s voor producten die direct lokaal inzetbaar zijn. Elke gemeente kiest vervolgens zelf welk scenario ze inzet om de dienstverlening aan de burgers opnieuw in te richten.

Opdracht: zorgvraag van de burger staat centraal
Voor de invoering van de drie decentralisaties werk, Wmo, jeugd is regionaal voorwerk nodig. De betrokken gemeenten zien vooral kansen in een integrale aanpak die uitgaat van de ondersteuningsbehoefte van de inwoner(s) en hun gezin. Met andere woorden: de vraag van de inwoners in de regio Holland Rijnland staat centraal. Op basis daarvan willen gemeenten de nieuwe ondersteuningstaken daar waar mogelijk combineren met bestaande taken.

Eerste stap: dwarsverbanden in kaart brengen
De samenwerkende gemeenten brengen de inhoudelijke dwarsverbanden in kaart tussen werk, Wmo en jeugd. Gezinnen met een hulpvraag willen bijvoorbeeld weten hoe ze toegang krijgen tot hulp, waar ze terecht kunnen voor persoonsgebonden budget, hoe de gemeenten vervoer op maat organiseren, hoe het sociaal netwerk hulp kan bieden en hoe gemeenten de langdurige ondersteuning gaan vormgeven. Als duidelijk is hoe die dwarsverbanden eruit zien, kunnen de samenwerkende gemeenten een integrale aanpak ontwikkelen voor de decentralisatie van werk, Wmo en jeugd.

Tweede stap: kennis en expertise halen
Om vervolgens de nieuwe werkprocessen in te kunnen richten is ook onderzoek nodig naar de aard en omvang van de doelgroep: welke organisaties bieden die specifieke hulp en hoe gaan gemeenten het zorgaanbod straks contracteren? Welke eigen bijdrage is nodig en wat financiert het Rijk? Alle vijftien gemeenten van Holland Rijnland halen hun kennis en expertise voor het herontwerp van de drie decentralisaties bij diverse samenwerkingspartners. Denk aan sw-bedrijven, werkgevers, instellingen voor jeugdzorg, reclassering, de provincie en het zorgkantoor. En vooral bij de inwoners die gebruik maken van de regelingen en voorzieningen.

Regionale voorwerk
Gemeenten verrichten hun regionale voorwerk op dertien onderwerpen:  

Inhoudelijk 3D  Procesmatig 3D  Afzonderlijke decentralisaties 
Vraag en aanbod  Eigen bijdrage Werk 
Toegang tot de hulp   Aanbesteden en subsidie Wmo 
Persoonsgebonden budget  Communicatiemiddelen  Jeugd 
Vervoer     
Versterken sociaal netwerk    
Langdurige ondersteuning    

Unieke financiële constructie
Uniek aan 3D is de financieringsconstructie. Het Rijk stelt bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor de invoering van de decentralisaties bij de gemeenten. In 2012 investeren de vijftien gemeenten van Holland Rijnland en de gemeente Boskoop 23% van dat bedrag in het regionale project. Dat komt neer op 455.000 euro. Holland Rijnland beheert het totale projectbudget en vergoedt daaruit de projectkosten. Een deel van deze kosten bestaat uit compensatie voor gemeenten die veel ambtelijke capaciteit beschikbaar stellen voor het trekken van werkgroepen. Eind 2012 komt er een nieuw projectbudget voor 2013.