De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Jeugd

De jeugd heeft de toekomst, ook in Holland Rijnland!

Project ketenaanpak
De gemeenten in Holland Rijnland werken zeer nauw samen op het terrein van jeugdbeleid. Grote uitdagingen waarvoor de gemeenten staan worden gezamenlijk met de zorginstellingen opgepakt in het project ketenaanpak. Landelijke wetgeving eist dat elke gemeente een Centrum voor jeugd en gezin opent, aansluiting organiseert op de landelijke Verwijsindex Risicojongeren en zorgt dat samenwerking tussen zorginstellingen verbetert. Op 17 maart 2007 is daarover het convenant ketenaanpak getekend. Ook regionale organisaties voor o.a. jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en jeugdzorg, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de Rijnstreek participeren in dit project.

Samen met de Provincie Zuid-Holland instroom in de jeugdzorg verminderen
Kinderen zijn het best geholpen met hulp zo dicht mogelijk bij huis, zo tijdig, zo licht, en zo kort als mogelijk. De gemeenten in Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt om de instroom in de jeugdzorg te verminderen en uitstroom te versnellen. Deze Bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving 2009 -2012 is in april 2009 getekend. Gemeenten zullen een Centrum voor jeugd en Gezin ontwikkelen en nazorg aan kinderen die de jeugdzorg uitstromen verbeteren. De provincie gaat de wachttijden in de jeugdzorg verkorten en stelt geld beschikbaar aan gemeenten om licht pedagogische hulp in te kopen om zo geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen.

Uitbreiding aanbod licht pedagogische hulp
Voor de jaren 2009 tot en met 2012 stelt de Provincie Zuid-Holland geld beschikbaar aan de regio Holland Rijnland om lichte opvoed- en opgroeiondersteuning in te kopen. De uitgangspunten van het project Ketenaanpak zijn gebruikt bij het opstellen van het Voorstel verdeling RAS-middelen 2009-2012: Preventieve Jeugdhulp.

Aanval op voortijdig schoolverlaten
Voortijdig schoolverlaten is naast regionaal arbeidsmarktbeleid het speerpunt van de sociale agenda van Holland Rijnland. Teveel jongeren verlaten het onderwijs zonder startkwalificatie. Holland Rijnland heeft in 2008 de aanval op de uitval ingezet door met de onderwijsinstellingen in de regio en het Rijk een convenant te tekenen dat voortijdig schoolverlaten moet helpen voorkomen. De leerplichtfunctie, Regionale Meld- en Coödinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en het jongerenloket werken allen op regionaal niveau en zijn ondergebracht bij Holland Rijnland. In 2009 willen de gemeenten een meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten opstellen.

Neem contact op met de beleidsmedewerker voortijdig schoolverlaten
Stuur een e-mail of bel (071) 523 90 54
Neem contact op met de beleidsmedewerker jeugd
Stuur een e-mail of bel (071) 523 90 91