Twitter
You are here: Home Sociale Agenda Jeugd

Algemeen

De jeugd heeft de toekomst, ook in Holland Rijnland!

 

Project Ketenaanpak Jeugd: samen voor zorg aan jeugd

De gemeenten in Holland Rijnland werken zeer nauw samen op het terrein van jeugdbeleid. Grote uitdagingen waarvoor de gemeenten staan worden gezamenlijk met de zorginstellingen opgepakt in het project Ketenaanpak Jeugd. Inmiddels zijn randvoorwaarden voor de lokale Centra voor Jeugd en Gezin ontwikkeld, een regionale Verwijsindex risicojongeren en verbeteringen in de samenwerking tussen hulpverleners ingevoerd. Hierover zijn op 27 oktober 2009 convenanten getekend. Vanaf 2011 wordt ook gezamenlijk de door het kabinet voorgenomen overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten voorbereid. Lees meer >>

Samen met de Provincie Zuid-Holland instroom in de jeugdzorg verminderen

 

Kinderen zijn het best geholpen met hulp zo dicht mogelijk bij huis, zo tijdig, zo licht, en zo kort als mogelijk. De gemeenten in Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt om de instroom in de jeugdzorg te verminderen en uitstroom te versnellen. Deze Bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving 2009 -2012 (pdf. 1,6 mb)is in april 2009 getekend. Gemeenten zullen een Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkelen en nazorg aan kinderen die de jeugdzorg uitstromen verbeteren. De provincie gaat de wachttijden in de jeugdzorg verkorten en stelt geld beschikbaar aan gemeenten om licht pedagogische hulp in te kopen om zo geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen.

Uitbreiding aanbod licht pedagogische hulp

Voor de jaren 2009 tot en met 2012 stelt de provincie Zuid-Holland geld beschikbaar aan de regio Holland Rijnland om lichte opvoed- en opgroeiondersteuning in te kopen. De uitgangspunten van het project Ketenaanpak zijn gebruikt bij het opstellen van het Voorstel verdeling RAS-middelen 2009-2012. (doc. 188 kb). De inzet is succesvol en ook in 2011 wordt deze insteek voortgezet inclusief een uitbreiding van de hulp aan leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Versiedatum: 14 april 2011