You are here: Home Vergaderingen en stukken Pho Ruimte Pho 06-01-10

Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, 06 januari 2010

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling concept besluitenlijst pho Ruimte d.d. 4 november 2009
  Voorstel: De besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 4 november 2009 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
  Voorstel: Kennis te nemen van de mededelingen en ingekomen stukken
 4. Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2020 (11.20 – 11.50 uur)
  Het Regionaal Groenprogramma is een uitvoeringsprogramma van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV). Sinds de totstandkoming van het RIF is er behoefte aan een Regionaal Groenprogramma op basis waarvan de RIF-gelden kunnen worden besteed. Direct na vaststelling van het programma in het AB kan de eerste uitvoeringsovereenkomst met clustervertegenwoordigers worden afgesloten, zodat in het najaar van 2010 de eerste projecten van start kunnen.
  Voorstel: het Algemeen Bestuur positief te adviseren ten aanzien van de volgende beslispunten:
  • In te stemmen met de notitie Reacties en Antwoorden Regionaal Groenprogramma;
  • Het Regionaal Groenprogramma 2020, inclusief kaarten en bijlagen, vast te stellen (waarin de wijzigingen zijn verwerkt zoals bedoeld onder 1). Het Groenprogramma bevat op hoofdlijnen de volgende elementen:
   • Doelstelling Groenprogramma: De kwaliteiten van de groene ruimte in Holland Rijnland beschermen, versterken en ontwikkelen door:
    • het versterken van de grote landschappen en het realiseren van verbindingszones daartussen voor natuur, water en/of recreatie;
    • het behouden van de openheid van het landelijk gebied, inclusief zichtlijnen;
    • het versterken van de samenhang en herkenbaarheid van cultuurhistorische elementen; en
    • het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van (delen van) het landelijk gebied voor recreatief medegebruik.
   • Groenblauwe toets: introduceren van een zelftoets voor gemeenten om de kwaliteit van het landschap te waarborgen;
   • Uitvoeringsstrategie: clusters van gemeenten ontwerpen gebiedsprogramma’s, op basis van de doelstellingen van dit groenprogramma. Voor de realisatie van de projecten uit deze gebiedsprogramma’s worden tweejaarlijks uitvoeringsovereenkomsten afgesloten. In deze uitvoeringsovereenkomsten is de uitvoering en financiering van de projecten geregeld, waaronder de (deel)financiering uit het Regionaal Investeringsfonds;
   • Monitoring en evaluatie: jaarlijks bespreekt het DB de voortgang van het Groenprogramma. Het AB beoordeelt de tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie.
  • Te bepalen dat dit Regionaal Groenprogramma een programma is in de zin van artikel 8 lid 1 en 2 van de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds;
  • Het Dagelijks Bestuur op te dragen om conform haar bevoegdheid uit artikel 8 lid 5 uitvoeringsovereenkomsten vast te stellen en af te sluiten met clustervertegenwoordigers;
  • Het Regionaal Groenprogramma aan te bieden aan het Rijk en de Provincie Zuid-Holland.
 5. Verstrekking financiële middelen Regionaal Investeringsfonds
  Holland Rijnland (RIF) aan Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
  (GOM) (11.50 – 12.20 uur)
  In het RIF is totaal € 10 mln (nominaal) gereserveerd voor de versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek. De versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek zal worden gerealiseerd door de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM), die de zes samenwerkende Greenportgemeenten daarvoor oprichten. Hiertoe hebben de zes gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten (SOK). Vanuit de gezamenlijke Greenportgemeenten bestaat er, met het oog op de operationalisatie van de GOM begin 2010 op korte termijn behoefte aan een bijdrage uit het RIF.
  Voorstel: het Algemeen Bestuur positief te adviseren ten aanzien van de volgende beslispunten:
  • De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), zoals is omschreven in artikel 2, eerste lid, van de Samenwerkingsovereenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek, aan te wijzen als een rechtspersoon die gemeenten hebben opgericht met het oog op de uitvoering van het Regionaal Project “versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek”, conform artikel 3 lid 2 van de (gewijzigde) Beheersverordening Regionaal Investering Fonds;
  • Te bepalen dat bijgevoegde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG, zie bijlage 1) én Samenwerkingsovereenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek (SOK, zie bijlage 2) het Programma voor het Regionaal Project “versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek” is conform artikel 8 lid 1 van de Beheersverordening RIF;
  • Het Dagelijks Bestuur te mandateren om het Meerjarenprogramma van de GOM de eerste keer te fiatteren, nadat het – naar verwachting begin 2010 – door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de GOM is goedgekeurd;
  • Het Dagelijks Bestuur op te dragen om conform haar bevoegdheid uit artikel 8 lid 5 een bijdrageovereenkomst (zie bijlage 3) vast te stellen en af te sluiten met het GOM, die er toe strekt dat uit het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (RIF) voor de herstructureringsopgave Greenport Duin- en Bollenstreek aan de GOM een bijdrage wordt toegekend ter grootte van € 10 mln, in de periode 2008 – 2022 uit te keren in 15 jaarlijkse tranches van 1/15 van € 10 mln (nominaal) oftewel € 666.666,- onder de navolgende voorwaarden:
   • er is een door de aandeelhoudersvergadering van de GOM vastgesteld Meerjarenprogramma dat is gefiatteerd door het DB;
   • de GOM verricht met de toegekende bijdragen alleen werkzaamheden binnen het Meerjarenprogramma ten behoeve van de zes aangesloten gemeenten;
   • bij de uitbesteding van werkzaamheden (waarbij de GOM opdrachtgever is) en bij de toekenning van subsidies (indien de GOM geen opdrachtgever is) wordt de daarvoor bij de gemeenten geldende regelgeving met betrekking tot respectievelijk aanbestedingen en subsidies in acht genomen;
   • als er in een project sprake is van een bijdrage van het Europese PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP2), moet de bijdrage betaalbaar worden gesteld door tussenkomst van het Betaalorgaan POP2;
   • de GOM legt jaarlijks het aangepaste Meerjarenprogramma en een jaarverslag over de besteding van de toegekende bijdragen ter toetsing voor aan het DB op de wijze, die zal worden aangegeven in de bijdrageovereenkomst.
  • Het DB opdracht te geven het Meerjarenprogramma en het jaarverslag bij haar jaarlijkse verantwoording aan het AB te overleggen, conform artikel 11 van de Beheersverordening RIF.
 6. Studentenhuisvesting in Holland Rijnland (12.20 – 13.00 uur)
  Versterking van de kenniseconomie is een speerpunt van Holland Rijnland. Het aantrekken en binden van studenten is wenselijk voor die versterking. In het PHO Ruimte van 16 september en in het Algemeen Bestuur van 22 oktober 2009 is toegezegd te discussiëren over studentenhuisvesting in de regio en de mogelijke rol van het samenwerkingorgaan daarin.
  Voorstel:
 7. Regionale toewijzing woonwagenstandplaatsen (13.00 – 13.20 uur)
  Met de invoering van de Regionale Huisvestingsverordening 2009 moeten woonwagen¬standplaatsen regionaal worden aangeboden en verdeeld. Dit jaar is, o.a. bij de voorbereiding van verzoeken voor lokaal maatwerk, geconstateerd dat de regelgeving voor verdeling van woonwagenstandplaatsen (hoofdstuk VII van verordening) effectiever en handzamer moet zijn. Hiertoe is een tekstvoorstel in voorbereiding.
  Voorstel:
  Het Dagelijks Bestuur te adviseren bijgaand voorstel voor wijziging van de Huisvestings¬verordening Holland Rijnland 2009 betreffende de toewijzing van standplaatsen ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
 8. Woonwaarde voor gesplitste woonruimten (13.20 – 13.45 uur)
  Op grond van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 wordt er woonwaarde toegekend als er sprake is van een ‘zelfstandige woonruimte’. dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een eigen ingang en ongedeelde keuken, natte cel en toiletvoorziening. Echter, als een groot woongebouw wordt gesplitst in kleinere appartementen kan de woonwaarde alleen worden bepaald als de WOZ-waarde van die appartementen bekend is. Dat is alleen het geval bij een officieel gesplitste woning.
  Voorstel:
  Het Dagelijks Bestuur te adviseren bijgaand voorstel voor wijziging van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 betreffende de toekenning van woonwaarde aan zelfstandige woonruimten voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
 9. Ontwerp Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte (13.45 – 14.15 uur)
  De provincie heeft haar ontwerp structuurvisie en –verordening Ruimte vrijgegeven voor inspraak. De concept regionale zienswijze wordt nagezonden.
  Voorstel:
  Het Dagelijks Bestuur te adviseren de zienswijze (wordt nagezonden) – op zowel ontwerp Provinciale Structuurvisie als ontwerp Verordening Ruimte – in te dienen bij de provincie Zuid-Holland.
 10. Focus 2014 (14.15 – 14.55 uur)
  Bijgaand treft u ‘Focus 2014’ aan, de door de deelnemende gemeenten opgestelde hernieuwde regionale agenda voor de periode 2010-2014. Het document is de bouwsteen voor het uiteindelijke document dat aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. De discussie in het portefeuillehoudersoverleg dient als laatste input voor dat document.
  Voorstel:
  Van gedachten te wisselen over de voorliggende vraag of de portefeuillehouders de beschreven hoofdopgaven delen.
 11. Rondvraag en sluiting (14.55 – 15.10 uur)

  De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 19 mei 2010 te Lisse.