U bent hier: Home / Publicaties & Nieuws / Officiele publicaties

Officiele publicaties

Aansluiting Boskoop bij WoningNet Holland Rijnland

Vanaf 1 juli 2015 kunnen mensen die een sociale woning zoeken in Boskoop alleen terecht bij www.woningnethollandrijnland.nl. Dit regionale verdeelsysteem voor sociale woningen was vanaf vorig jaar al in gebruik voor inwoners van Holland Rijnland. Doordat Boskoop is gefuseerd met de gemeente Alphen aan den Rijn wordt ook het woning­aanbod in Boskoop van Trifolium Woondiensten Boskoop en Woonpartners Midden-Holland vanaf deze zomer volgens dit systeem verdeeld.

Voor een zorgvuldige en rechtvaardige aansluiting op het regionaal verdeelsysteem is op 8 januari jl. een zogeheten omzettingsmaatregel vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De huidige rangorde op basis van leeftijd (starters) of woonduur (doorstromers) wordt omgezet naar een rangorde op basis van inschrijftijd. Hierdoor krijgen Boskoopse woningzoekenden een inschrijftijd waarmee zij per 1 juli 2015 vergelijk­bare kansen hebben als anderen die al aangemeld zijn bij WoningNet Holland Rijnland.

Eind februari worden de inwoners van Boskoop door de gemeente Alphen aan den Rijn en woningcorporaties Trifolium Woondiensten Boskoop en Woonpartners Midden-Holland geïnformeerd over de vervolgstappen op weg naar aansluiting bij het regionale woonruimteverdeelsysteem.

Reacties

De concept omzettingsmaatregel voor Boskoop ligt tot 26 februari a.s. ter inzage in de gemeentehuizen van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop en in het kantoor van Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 te Leiden. Hij maakt deel uit van de Nadere regels woonruimteverdeling (1e herziening, d.d. 8 januari 2015).

Als u op deze omzettingsmaatregel wilt reageren, kunt u tot 26 februari a.s. een schriftelijke reactie sturen naar regio Holland Rijnland t.a.v. Dagelijks Bestuur, Postbus 2300 AN Leiden o.v.v. reactie omzettingsmaatregel Boskoop.

Nadere regels woonruimteverdeling op de registratie, rangordebepaling en woningtoewijzing
(45 kb)

Email Facebook Google

Nieuwe regels voor stadsvernieuwingsurgenten

De rechtspositie van stadsvernieuwingsurgenten wordt versterkt door nieuwe regels. Hiervoor heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland op 8 januari 2015 de 1e herziening van de ‘Nadere regels woonruimteverdeling’ vastgesteld.

Stadsvernieuwingsurgenten houden voortaan hun inschrijftijd als zij een nieuwe woonruimte aanvaarden. Daarnaast verandert de rangordebepaling voor stadsvernieuwingsurgenten bij toewijzing. Dat betekent dat voortaan de voorrang tussen stadsvernieuwingsurgenten wordt bepaald op de oudste toekenningsdatum, bij gelijke toekennings­datum op woonduur, bij gelijke woonduur op leeftijd van de hoofdbewoner en bij gelijke leeftijd via loting.

De nieuwe ‘Nadere regels woonruimteverdeling’ treden in werking met de publicatie van dit besluit en liggen vanaf heden gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude, alsmede op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden

14-01-2015

Email Facebook Google

Herziening ambtsinstructie Regionaal Bureau Leerplicht

De consulenten leerplicht/RMC van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) hebben een herziene ambtsinstructie gekregen. Deze is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland op donderdag 8 januari 2015.
Het RBL voert voor 12 gemeenten in de regio de leerplichttaken uit. Artikel 16 van de Leerplichtwet stelt dat er een ambtsinstructie moet worden vastgesteld voor de leerplichtambtenaar waarin onder andere moet staan hoe taken worden uitgevoerd en met welke instanties de leerplichtambtenaren moeten samenwerken.

De herziene ambtsinstructie vindt u hier: bit.ly/ambtsinstructie

De herziene ambtsinstructie voor het RBL treedt in werking met deze publicatie en ligt vanaf heden gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten waarvoor de Leerplicht wordt uitgevoerd bij het samenwerkingsverband Holland Rijnland: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude, en op het kantoor van Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

14-01-2015

Email Facebook Google

Concept regionale woonagenda Holland Rijnland

De gemeenten in Holland Rijnland werken samen aan een nieuwe regionale woonagenda.
Hierin staat wat de woonbehoefte is in de gemeenten in Holland Rijnland en hoe het woningaanbod per subregio op de vraag kan worden afgestemd.

De concept regionale woonagenda is nodig omdat er veranderingen zijn op de woningmarkt. Deze is bijvoorbeeld veranderd van een aanbod- naar vragersmarkt. Ook de vraag naar de woningen zelf blijkt veranderd; de woonomgeving en de nabijheid van voorzieningen wordt steeds belangrijker.

Een andere reden voor de woonagenda is dat de provincie Zuid-Holland om een actualisatie vraagt van de regionale woonvisies. Regionale afstemming is daarin een eis.

Het concept van de regionale woonagenda Holland Rijnland ligt tot 26 augustus a.s. ter inzage in alle gemeentehuizen in Holland Rijnland en het kantoor van Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 te Leiden. Als u daarop wilt reageren, kunt u tot de genoemde datum een schriftelijke reactie sturen naar regio Holland Rijnland t.a.v. Dagelijks Bestuur, Postbus 2300 AN Leiden o.v.v. reactie concept regionale woonagenda.

Concept regionale woonagenda Holland Rijnland
(1,12 mb)

Email Facebook Google

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013

Regio Holland Rijnland heeft vanaf 1 april 2014 een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De twee huidige systemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal systeem. De basis hiervoor is de regionale Huisvestings­verordening Holland Rijnland 2013. Deze regelt ook dat in de regionale woonruimteverdeling ruimte is voor specifieke lokale opgaven: lokaal maatwerk.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft deze verordening en de toelichting daarop in haar vergadering van 26 juni 2013 vastgesteld. De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de huisvestings­verordening. De afspraken hiervoor zijn geregeld in het Convenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2013 en in Nadere regels woonruimteverdeling die door het Dagelijks Bestuur zijn vastgesteld.

De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013 en de Nadere regels woonruimteverdeling treden in werking op 1 april 2014 en liggen samen met de toelichting op de verordening vanaf heden gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De verordening ligt ook ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.


Ondermandaat Wet Openbaarheid van Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 23 januari 2014 ondermandaat verleend aan de Secretaris van Holland Rijnland voor het afhandelen van primaire verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur welke verzoeken zijn gericht aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2014.

Het besluit vindt u treft u hieronder als download aan en ligt ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden.


Reglement mandaat, machtiging- en volmachtsbesluiten

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 18 december 2013 de eerste wijziging van het Delegatie- en Mandaatbesluit Algemeen Bestuur Holland Rijnland vastgesteld. Door deze wijziging is het mogelijk dat het Dagelijks Bestuur verzoeken aan het Algemeen Bestuur met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur namens het Algemeen Bestuur kan afhandelen.

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 28 november 2013 het Reglement mandaat, machtiging- en volmachtsbesluiten samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vastgesteld. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur en voor zover bevoegd de voorzitter van Holland Rijnland het Register Mandaat-, machtiging- en volmachtsbesluiten van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vastgesteld. In dit register zijn alle onderwerpen opgenomen waarvoor het Dagelijks Bestuur respectievelijk de voorzitter van Holland Rijnland mandaten, machtigingen en volmachten hebben verleend.

Daarnaast heeft de Secretaris van Holland Rijnland bij besluit van 2 december 2013 ondermandaat verleend ten aanzien van diverse onderwerpen welke zijn opgenomen in het Register Mandaat-, machtiging en volmachtsbesluiten.

Deze besluiten treden in werking op 1 januari 2014 en liggen gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden.


2e Wijziging Beheersverordening RIF

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in zijn vergadering van 23 september 2013 de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds vastgesteld. Het betreft een tweede wijziging van de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds 2007.

De realisatie van de RijnlandRoute is van evident belang voor de economische ontwikkeling van de regio Holland Rijnland. De nadere afspraken rond de regionale bijdrage aan de RijnlandRoute zijn vastgelegd in bestuurlijke overeenkomsten tussen de betrokken partijen. Hiertoe dient de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds te worden aangepast en is het Regionaal Investeringsfonds met twee jaar verlengd.

De Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds ligt vanaf heden zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

U vindt de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds hieronder ter download en deze ligt tevens ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

Beheersverordening RIF
(112 kb)

Publicatiedatum: 07-11-2013


Regio Holland Rijnland: aanwijzingsbesluit klachtencoördinator

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in zijn vergadering van 5 september 2013 een klachtencoördinator en een plaatsvervangend klachtencoördinator aangewezen. Het aanwijzingsbesluit is met terugwerkende kracht in werking getreden op 5 september 2013 en ligt vanaf heden gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. U vindt het aanwijzingsbesluit ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en deze ligt tevens ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.


Holland Rijnland: verordeningen rechtsgeldig

In verband met de publicatieverplichting zijn binnen Holland Rijnland geldende regelingen geïnventariseerd en bezien op actualiteit en publicatie.
Daarbij is gebleken dat de publicatiedatum van een aantal verordeningen niet meer te achterhalen is. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland op 14 maart 2013 besloten dat onderstaande verordeningen acht dagen na digitale bekendmaking op www.hollandrijnland.net/publicaties in werking treden:

 • ‘Verordening inzake de portefeuillehoudersoverleggen’, 6 oktober 2004
 • ‘Inspraakverordening Holland Rijnland’, 12 oktober 2005
 • ‘Delegatie- en mandaatbesluit’, 16 maart 2005
 • ‘Legesverordening Holland Rijnland’, 15 februari 2006

Alle genoemde verordeningen zijn te vinden op: http://www.hollandrijnland.net/bestuur-en-organisatie/verordeningen-regelingen

Publicatiedatum: 17 juni 2013


Beleidsplan Leerplicht 2013-2014

Elk kind in Holland Rijnland heeft recht op onderwijs. Om dit te bewaken is de leerplicht ingesteld. Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland voert de Leerplichtwet uit voor leerlingen, gemeenten en scholen in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio. De uitgangspunten en prioriteiten voor 2013 en 2014 zijn vastgelegd in het Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 dat op 19 december 2012 door het Algemeen Bestuur van regio Holland Rijnland is vastgesteld. Prioriteiten zijn de aanscherping van controle op het verzuimbeleid van scholen door een samenwerkingsovereenkomst met de Onderwijsinspectie, het oppakken van verzuim van leerlingen van 18 jaar en ouder en intensivering van de aanpak van de thuiszitterproblematiek.

Het Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 ligt zes weken voor iedereen ter inzage in alle gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten en het kantoor vanHolland Rijnlandaan het Schuttersveld 9 te Leiden.

Publicatiedatum: 24 januari 2013


6e wijziging geconsolideerde gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Publicatiedatum: 15 januari 2013


Inspraak- en informatieavonden Huisvestingsverordening Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland werkt aan nieuw woonruimteverdeelsysteem. De twee huidige systemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal systeem. Daarom wordt de huisvestingsverordening aangepast.
Uitgangspunt is een regionale woonruimteverdeling. Om specifieke lokale opgaven het hoofd te bieden, is er ruimte voor lokaal maatwerk. Dat betekent dat gemeenten extra regels kunnen stellen om lokale volkshuisvestelijke problemen op te lossen.

De ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland is niet los te zien van uitvoeringsregels: de ‘Nadere regels woonruimteverdeling’ en het ‘conceptconvenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2013’.

De ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland ligt tot 07 januari 2013 tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnlanddeelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en op het kantoor van de regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

Voor geïnteresseerden worden er in november drie informatieavonden over het nieuwe woonruimteverdeelsysteem gehouden waarvan de ontvangst om 19.00 uur is:

 • 19 november in Alphen aan den Rijn (Stadhuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn);
 • 21 november in Leiden (Kamer van koophandel, Stationsweg 41, Leiden);
 • 27 november in Katwijk (Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3, Katwijk)

Publicatiedatum: 12 november 2012


Tweede wijziging Reglement van Orde Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 20 juni 2012 de Tweede wijziging van het Reglement van Orde voor haar vergaderingen vastgesteld. Door deze wijziging is nu duidelijk op welk moment tijdens een vergadering van het AB actuele moties behandeld kunnen worden. Daarnaast zijn enkele artikelen aangepast aan het digitale tijdperk en is de mogelijkheid voor agenderingsverzoeken door de leden van het AB opgenomen.

De Tweede wijziging van het Reglement van Orde treedt in werking op 1 juli 2012 en ligt vanaf heden gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
De Tweede wijziging van het Reglement van orde ligt ook ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

Het Reglement kunt u hier downloaden.
(114 kb)

Publicatiedatum: 21 juni 2012


Kantorenstrategie Holland Rijnland

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil de kantorenmarkt gezond maken. Hiervoor is samen met gemeenten en marktpartijen een strategie opgesteld. De Kantorenstrategie Holland Rijnland geeft richting aan een drieledige opgave. Ten eerste planreductie, door temporiseren of schrappen van plannen voor nieuwe kantoren. Ten tweede renovatie door bestaande kantoren op goede locaties te moderniseren en ten derde onttrekking door kansloos vastgoed te transformeren naar andere functies.

Voordat dat de Kantorenstrategie ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tot 25 april hun zienswijze over de concept Kantorenstrategie Holland Rijnland schriftelijk kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. Deze zienswijze kunt u sturen naar Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN in Leiden.

De concept Kantorenstrategie Holland Rijnland ligt tot 25 april tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

De kantorenstrategie kunt u hier downloaden.
(3,1 mb)

Publicatie-datum: 30 januari 2011


ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HOLLAND RIJNLAND 2012


Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 14 december 2012 de Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 vastgesteld. Hiermee is het subsidieproces vereenvoudigd. De indienings- en verantwoordingseisen zijn in de nieuwe verordening afhankelijk gesteld van de hoogte van de subsidie; hoe lager de subsidie, hoe minder regels.

De Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 treedt in werking op 1 januari 2012 en ligt vanaf heden gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
De Algemene subsidieverordening 2012 ligt ook ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

De Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 kunt u hier downloaden.
(100 kb)

Publicatiedatum: 15 december 2011


Tabel reglement mandaat, machtiging en volmachtbesluit Dagelijks Bestuur, 2e wijziging

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 15 december 2011 de Tweede wijziging van de Tabel reglement mandaat, machtiging- en volmachtbesluit Dagelijks Bestuur vastgesteld. Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2012 Holland Rijnland.

De Tweede wijziging van de Tabel reglement mandaat, machtiging- en volmachtbesluit Dagelijks Bestuur treedt in werking op 1 januari 2012 en ligt gedurende zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van de Holland Rijnland gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

De Tweede wijziging van de tabel ligt ook ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden.

De Tweede wijziging van de Tabel reglement mandaat, machtiging- en volmachtbesluit Dagelijks Bestuur is hier te downloaden.
(31 kb)

Publicatiedatum: 15 december 2011


Besluiten buiten vergadering met Parafenbesluiten Holland Rijnland

Het kan voorkomen dat het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland buiten een vergadering om formele besluiten neemt. Bijvoorbeeld omdat iets met spoed besloten moet worden of tijdens recesperiodes wanneer er langere tijd geen vergadering van het Dagelijks Bestuur plaatsvindt.
Om besluitvorming buiten een vergadering mogelijk te maken heeft het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 25 augustus 2011 de Beleidsregels parafenbesluiten Dagelijks Bestuur Holland Rijnland vastgesteld. Deze beleidsregels treden de dag na deze publicatie in werking.

De Beleidsregels parafenbesluiten Dagelijks Bestuur Holland Rijnland liggen zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude).
De beleidsregels vindt u ook ter inzage op het kantoor van regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden.

De beleidsregels kunt u hier downloaden.
(422 kb)


Zienswijze eerste partiële herziening
REGIONALE STRUCTUURVISIE 2020 HOLLAND RIJNLAND
en eerste partiële herziening
OV-VISIE HOLLAND RIJNLAND

De Regionale Structuurvisie (RSV) en OV-visie van Holland Rijnland worden gedeeltelijk herzien. Dat is nodig omdat de regio sinds 1 april 2010 is uitgebreid met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude.
Voordat de herzieningen van deze documenten ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland worden voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om van 18 juli tot en met 9 oktober 2011 hun zienswijze over deze concept-herzieningen schriftelijk kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN Leiden. Alleen op de herziene teksten en kaartbeelden kan een zienswijze worden ingediend. De overige delen van de RSV en OV-visie zijn eerder (24 juni 2009) door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld.

RSV
De regio Holland Rijnland wil zich ontwikkelen tot een internationaal aansprekend topmilieu waar het goed wonen, werken en recreëren is. In het herziene deel van de RSV wordt het kader hiervoor geografisch verbreed naar alle huidige Holland Rijnland-gemeenten.
Ga naar de eerste partiële herziening RSV.

OV-visie
In de OV-visie staat de visie op het openbaar vervoer in 2020 in de regio Holland Rijnland. In het herziene deel van de OV-visie wordt deze visie geografisch verbreed naar alle huidige Holland Rijnland-gemeenten. De OV-visie is de basis voor de concessie-eisen en –wensen van de provincie Zuid-Holland die concessiehouder is voor het ov in Holland Rijnland. Daarnaast staat in de visie welke verbeteringen in het regionale ov nodig en gewenst zijn.
Ga naar de eerste partiële herziening OV-visie.

Waar
De aangepaste RSV en OV-visie liggen van 18 juli tot en met 9 oktober 2011 gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
U vindt de documenten ook ter inzage op het kantoor van regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.


Privacyreglementen Holland Rijnland

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 3 december 2010 de Privacyreglementen Regiotaxi Holland Rijnland, Leerplicht- en RMC gegevens Holland Rijnland en Woonruimteverdeling Holland Rijnland vastgesteld. Door het vaststellen van deze privacyreglementen wordt gewaarborgd dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De reglementen treden in werking met ingang van 1 januari 2011.

Publicatiedatum: 13 december 2010


Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland:
Vijfde Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 30 juni 2010 unaniem besloten haar Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te wijzigingen. Deze wijziging is noodzakelijk om het mogelijk te maken dat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen deel kunnen uitmaken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland. Nu aan alle wettelijke vereisten is voldaan treedt deze vijfde wijziging in werking op 1 januari 2011.

De vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ligt zes weken voor iedereen ter inzage in alle gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten en het kantoor van Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 te Leiden.

Vanaf 1 januari 2011 wordt de Regiotaxi in Holland Rijnland voor 12 gemeenten verzorgd doorDVGPersonenvervoer. In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude rijdt de Rijnstreekhopper, een vergelijkbaar vervoersysteem.

Vijfde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
(589 kb)

Publicatiedatum: 29 november 2010


Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland:
Instructie voor de leerplichtambtenaren van Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2010

Op 3 juni 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de herziene ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren van het RBL vastgesteld. Volgens de Leerplichtwet moet er een ambtsinstructie worden vastgesteld voor de leerplichtambtenaar. Door diverse ontwikkelingen, zoals de invoering van de kwalificatieplicht, de invoering van het digitale loket DUO en het opstellen van het beleidsplan leerplicht 2009-2012, was de instructie uit 2003 verouderd.

Deze instructie treedt in werking per 1 juli 2010. Met de vaststelling van deze instructie komt de “Instructie voor de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht ZHN” uit 2003 te vervallen.

Instructie voor leerplichtambtenaren
(599 kb)

Publicatiedatum: 14 juni 2010


Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland:
Focus 2014

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 17 februari 2010 het ontwerp Focus 2014, Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 vastgesteld. Met Focus 2014 wordt de basis voor de nieuwe raden geboden om in gesprek met elkaar definitief de inzet voor de periode 2010-2014 te bepalen. De gemeenteraden zullen in het tweede kwartaal van 2010 gevraagd worden aan te geven of de strategische agenda wordt onderschreven.

Focus 2014
(188 kb)

Publicatiedatum: 08 maart 2010


Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland:
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 en Openbaar Vervoer-visie Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in de vergadering van 24 juni 2009 de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 (RSV) en de Openbaar Vervoer-visie (OV-visie) Holland Rijnland vastgesteld.

Regionale Structuurvisie

Voortaan is de RSV het gemeenschappelijke toetsingskader van alle Holland Rijnland-gemeenten. Op basis hiervan worden voortaan de ruimtelijke ontwikkelingen in Holland Rijnland tot 2020 getoetst. Deze visie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige ontwikkeling van wonen, recreatie, infrastructuur en intensief, meervoudig en duurzaam ruimtegebruik. De kernbeslissingen zijn:

 1. Holland Rijnland is een top woonregio
 2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie
 3. Concentratie stedelijke ontwikkeling
 4. Groen blauwe kwaliteit staat centraal
 5. De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open.
 6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport
 7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid

De RSV draagt bij aan de ruimtelijke plannen voor de toekomst van de Randstad van de provincie en het rijk. Het draagt concreet bij aan de Provinciale Structuurvisie en de rijksvisie voor de Randstad in 2040.

Regionale Structuurvisie

Openbaar Vervoer-visie

Met de OV-visie wil Holland Rijnland een goed, betrouwbaar en duidelijk ov-netwerk voor een bereikbare regio. In de visie staan de ambities van de regio voor het openbaar vervoer. De regio wil graag dat deze fors wordt verbeterd door de provincie, waardoor reizigers onder andere sneller op hun bestemming zijn.

OV-visie

Publicatiedatum: 01 september 2009


Organisatieverordening Holland Rijnland 2009

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 24 juni 2009 de Organisatieverordening Holland Rijnland 2009 vastgesteld. Deze verordening is een verplichting op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland en stelt regels vast over de ambtelijke organisatie van het samenwerkingsorgaan. De organisatieverordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.

Organisatieverordening Holland Rijnland 2009

Publicatiedatum: 01 juli 2009


Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 18 juni 2009 het Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2009 en het daarbij behorende overzicht van verleende mandaten, machtigingen en volmachten. Het Reglement en bijbehorend overzicht treedt in werking op 1 juli 2009.

Het reglement en het bijbehorende overzicht kunt u hier downloaden.

Publicatiedatum: 01 juli 2009


Raads- en collegeleden in de regio

 
Onderdelen

Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie