Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Noordelijke Ontsluiting Greenport Verbinding N205-N206

Verbinding N205-N206

De nieuwe verbinding tussen de N205 en de N206 ten noorden van Hillegom heeft tot doel het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Bollenstreek en Haarlemmermeer door ontlasting van het omliggende wegennet en een extra passage over de Ringvaart.

Het onderzoek “Van Greenport tot Mainport” – Regionale verkenning conform MIRT N205-N206” laat zien dat het verkeersnetwerk, naast de Rijnlandroute, versterkt moet worden met de aanleg van een verbinding tussen de N205 en N206 ten noorden van Hillegom. Deze zogenoemde Route Zuidkennemerland koppelt de N206 aan de N205 inclusief een verbinding met de A4. De nieuwe verbindingsweg is mede noodzakelijk met het oog op de plannen voor grootschalige woningbouw in de Westflank Haarlemmermeer en de Bollenstreek. Ook los van deze extra woningbouwopgave is er in de grensstreek sprake van een achterstallige mobiliteitssituatie. Verder wegen de economische belangen van de Greenports Duin- en Bollenstreek en Aalsmeer en mainport Schiphol, die afhankelijk zijn van een goede ontsluiting en bereikbaarheid, zwaar.
Bij de studie naar de nieuwe verbinding zijn de volgende partijen betrokken:
Provincie Noord Holland (trekker), provincie Zuid Holland, gemeenten Hillegom en Noordwijkerhout, Holland Rijnland, gemeente Haarlemmermeer, gemeenten regio Kennemerland, Stadsregio Amsterdam en ministerie van Infrastructuur en Milieu / Rijkswaterstaat.

Verbinding in groter verband en in regionaal perspectief