Raads- en collegeleden in de regio
You are here: Home Vergaderingen en stukken

Algemeen

Hier vindt u de agenda en de achterliggende stukken van de volgende vergaderingen:

Vergaderhamer


 

Werkwijze

Een wezenlijke taak van een samenwerkingsverband is de platformfunctie, een permanente onderhandelingstafel van en voor de deelnemende gemeenten. Het politieke ‘voorwerk’ van de Holland Rijnland vindt plaats in de portefeuillehoudersoverleggen en de besluitvorming in het Algemeen Bestuur.

Als eerste gemeenschappelijke regeling in Nederland plaatst Holland Rijnland ook alle agenda’s en openbare vergaderstukken integraal op het internet. Hierdoor zijn de leden van de gemeenteraden in de gelegenheid permanent goed te kunnen volgen wat zich aan de regionale vergadertafels afspeelt. Tevens worden binnen tien werkdagen de concept-besluitenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen op deze website gepubliceerd.

De veertiendaagse nieuwsbrief waarop een ieder zich op de homepage kan abonneren informeert welke nieuwe vergaderstukken op de site zijn c.q. worden gepubliceerd.

Openbaarheid

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de portefeuillehoudersoverleggen en de stuurgroep Pact van Teylingen zijn openbaar.

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de bestuurscommissies zijn niet openbaar.

Agenda’s en vergaderstukken

De agenda en de achterliggende vergaderstukken van een overleg worden drie weken vóór de vergadering verzonden naar de leden van het portefeuillehoudersoverleg, de leden van de ambtelijke adviesgroep en de regiocontactambtenaren. Tegelijkertijd worden de agenda’s en stukken op de website aangeboden zoals ze ter bespreking aan het betreffende overleg zijn voorgelegd.

Verslagen van vergaderingen

Van elke vergadering wordt een verslag of besluitenlijst gemaakt, dat nog moet worden goedgekeurd in de volgende vergadering. De concept-verslagen of de concept-besluitenlijsten verschijnen 10 dagen na de vergadering op deze site.

Ook de besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur kunt u via deze website raadplegen. De besluitenlijsten worden, na goedkeuring ervan in de eerstvolgende DB-vergadering, op de website geplaatst.

Nota’s en documenten

Op de website worden geen nota’s gepubliceerd die op grond van artikel 55 van de Gemeentewet niet openbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als de privacy van personen wordt aangetast of als er financiële belangen kunnen worden geschaad.

Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Hoe werkt Holland Rijnland