De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Algemeen

Naar een bereikbare en leefbare regio

Een goede bereikbaarheid is voor Holland Rijnland van groot belang. Dat bevordert de werkgelegenheid en zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van de regio kunnen komen waar ze willen. Uiteraard dient dat op een zo veilige en milieuvriendelijke manier te gebeuren.

Holland Rijnland is gunstig gelegen ten opzichte van Schiphol en de Rotterdamse haven. Mede hierdoor en door de bollen- en bloemenhandel zijn er veel transport- en logistieke bedrijven. Ook andere bedrijvigheid in de regio genereert veel verkeer zoals het Europees centrum voor ruimteonderzoek en ruimtetechnologie (ESTEC) in Noordwijk, de congresfaciliteiten en de industrie voor bioscience in Leiden. Daarnaast liggen de kernen verspreid in het gebied en is er een behoorlijke pendel tussen de gemeenten onderling en naar andere regio’s toe. Ten slotte is het gebied aantrekkelijk voor toeristen en recreanten vanwege de bloemen, de stranden, de historische binnenstad van Leiden en andere attracties.

Deze kenmerken zorgen ervoor dat er veel verplaatsingen zijn die bovendien voor een groot deel over de weg afgewikkeld worden. Dat brengt opstoppingen, verkeershinder en onveilige situaties met zich mee. De 12 gemeenten verenigd in Holland Rijnland willen hier iets aan doen.

Programma Verkeer & Vervoer
De regio Holland Rijnland streeft op het gebied van Verkeer & Vervoer de volgende doelen na:

 • Verbetering van de bereikbaarheid van woon- en werkgebieden door te werken aan een kwalitatief hoogwaardig netwerk van infrastructuur voor het openbaar vervoer, de fiets, auto’s en vrachtwagens.
 • Koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen en de vervoersnetwerken zodat de vervoersstromen zoveel mogelijk gebundeld kunnen worden.
 • Verbetering van de leefbaarheid in het gebied door het terugdringen van het aantal verkeersongevallen en het reduceren van de uitstoot van schadelijke gassen en tegengaan van de geluidsoverlast.

Daartoe is de regio onder andere betrokken bij de onderstaande projecten. Veel van deze projecten worden uitgevoerd door de provincie of betreffende gemeenten. Holland Rijnland heeft hierbij wisselende rollen die kunnen variëren van agenderen en stimuleren tot verbinden en coördineren tot lobbyen en het behartigen van de gezamenlijke belangen.

 • Uitvoering van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) ‘De Regio’s verbonden’ dat in 2003 is opgesteld door de (toenmalige) 16 gezamenlijke gemeenten;
 • Vorm geven aan het verkeer- en vervoerhoofdstuk in de regionale structuurvisie die de gezamenlijke gemeenten aan het opstellen zijn voor 2005-2020.
 • Realisatie van de RijnGouweLijn : een lightrail-verbinding van Gouda, via Alphen en Leiden naar de kust;
 • Realisatie van de RijnlandRoute : een verbindingsweg van Katwijk, het nieuw te ontwikkelen marinevliegkamp Valkenburg naar de A44 en de A4.
 • Opzetten en beheren van een Regionaal Mobiliteitsfonds voor de financiering van een aantal verkeer- en vervoerprojecten in de regio. Voor de vulling van het mobiliteitsfonds worden bijdragen verwacht van de gemeenten, de provincie en het rijk. Daarbij wordt gekeken naar grondopbrengsten, prijsbeleid (bijvoorbeeld tolheffing) en bijdragen van private partners in zogenaamde publiek-private samenwerkingen (PPS).
 • Verbetering van de verkeersveiligheid door middel van verkeersveiligheidsprojecten. Deze bestaan onder andere uit: aanpassen van de infrastructuur zodat snelheidsovertredingen minder makkelijk worden (Duurzaam Veilig); voorlichting en educatie voor alle leeftijdscategorieën waarbij meer aandacht wordt besteed aan de kwetsbare groepen in het verkeer (scholieren, jongeren, ouderen); handhaving van verkeersregels.
 • Continuering en uitbreiding van de Regiotaxi . Deze vorm van het zogenaamde Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) wordt in Leiden en omliggende gemeenten aangeboden (voorheen Leidse regio). Hierbij kunnen mensen tegen sterk gereduceerde tarieven van deur tot deur worden gebracht. De Regiotaxi wordt gedeeld met andere passagiers en is voor iedereen bestemd.
 • Realisatie van station Sassenheim in het kader van project Stedenbaan. Door aanleg van dit station kunnen meer reizigers in de regio gebruik maken van de trein. In het project Stedenbaan wordt ernaar gestreefd om het bestaande spoor beter te benutten nadat de internationale treinen medio 2007 van een apart spoor gebruik maken, onder andere door aanleg van nieuwe treinstations en door het aanpassen van de dienstregeling waardoor meer regionale treinen kunnen rijden op het spoor.
 • Uitvoering van de Noordelijke Ontsluiting Greenport. Binnenkort meer informatie hierover.
 • Vertegenwoordiging van de regio in met het rijk, de provincie en andere regio’s. Zo is Holland Rijnland vertegenwoordigd in het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) en in Samenwerking in Groot Haaglanden (SWINGH).

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer
Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer is het regionale platform waarin de gemeenten de voortgang bespreken van het beleid en de uitvoering van projecten op het gebied van mobiliteit.
Daarnaast heeft het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer een functie bij het behartigen van de belangen van de regio bij de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Neem contact op met de beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer:
Stuur een e-mail (071) 523 90 31

Neem contact op met de programmamanager Verkeer & Vervoer:
Stuur een e-mail (071) 523 90 34