De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Stedenbaan

Stedenbaan Zuidvleugel

Stand van zaken

Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma 2010-2020

Ketenmobiliteit

Organisatie

Stedenbaan Zuidvleugel
De Zuidvleugel van de Randstad is een netwerkstad. Miljoenen mensen wonen en werken hier, verspreid over een prachtig maar complex gebied met een enorme bedrijvigheid en dynamiek. De netwerkstad en de bijbehorende mobiliteit groeien nog steeds. Er is behoefte aan nog een groot aantal woningen en er moet alles op alles gezet worden om de mobiliteit in goede banen te leiden. Er is nauwelijks ruimte om te bouwen, dus moet de bestaande capaciteit zo goed mogelijk benut worden, zowel voor nieuwbouw als voor mobiliteit.

Het programma Stedenbaan Zuidvleugel kan aan die intensievere benutting een belangrijke bijdrage leveren door op het hoofdrailnet een goed regionaal treinproduct aan te bieden en door rond de stations woningbouw en kantoren te realiseren. Stedenbaan kan die rol vervullen als alle bestuurders en overheden die ermee te maken hebben, eraan meewerken. De komende periode worden de potenties verder verkend. Welke mogelijkheden bieden stations? Hoeveel woningbouw is ruimtelijk en financieel gezien mogelijk? Hoe kunnen overheid, marktpartijen en de spoorsector samenwerken? Wat is een goede fasering voor de invoering van het hoogfrequente systeem?
Stedenbaan is een programma gericht op:

  • het verbeteren van het regionaal treinvervoer in de Zuidvleugel van de Randstad;
  • het beter benutten van stationslocaties voor onder meer woningbouw.

Deze twee doelstellingen versterken elkaar: naarmate er meer mensen wonen en werken bij stationslocaties, kan het treinvervoer een belangrijker rol spelen in de netwerkstad Zuidvleugel.

Stedenbaan trein

Hoe efficiënter het treinvervoer is, des te beter kunnen de inwoners van de Zuidvleugel gebruik maken van de vele gespreide werkplekken, onderwijsinstellingen, medische en andere voorzieningen in hun gebied.

Stand van zaken
Voor de regio Holland Rijnland is een belangrijk item in het kader van het programma Stedenbaan, de realisatie van station Sassenheim. De locatie is al geruime tijd bekend. In onderling overleg tussen de verschillende partijen is unaniem besloten tot realisatie van het station aan de Wasbeeklaan met voorzieningen aan de westzijde van het spoor.
In 2006 is na toezeggingen van de minister van Verkeer en Waterstaat over de financiering van station Sassenheim een start gemaakt met uitwerking van het project.
De afgelopen jaren is door verschillende partijen waar onder gemeente Teylingen, Prorail, de NS, projectbureau Stedenbaan, provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland gewerkt aan de verkenningenfase en de planstudie voor het station en de stationsomgeving. Recent (medio 2007) heeft dit geleid tot de afronding van het ontwerp.
Bij de besprekingen speelde onder meer de vervoerwaarde en daarmee de haalbaarheid van het station een rol. Bij de eerste globale studie naar de vervoerwaarde leek deze voldoende om het station Sassenheim te gaan realiseren. Bij een meer uitgebreide studie tijdens de verkenningenfase bleek de NS van mening te zijn dat de vervoerwaarde nog aan de kritische kant was en in onderling overleg is afgesproken dat een directe busverbinding noodzakelijk is om de vereiste vervoerwaarde te realiseren. In nauw overleg met Connexxion zijn ideeën hiervoor verder uitgewerkt. Een voorwaarde hierbij is dat de bus in de directe nabijheid van het station kan halteren. Dit heeft tot gevolg dat het viaduct onder de A44 hiervoor aangepast dient te worden.
De gemeente Teylingen werkt in overleg met Prorail en NS aan plannen voor de inrichting van de stationsomgeving. Hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan zgn. ketenmobiliteit. Het voor- en natransport voor het vervoer per trein waarvoor voldoende P+R plaatsen en fietsparkeren dient te worden gerealiseerd. De planning van de bouw en de opening van het station is nog afhankelijk van de definitieve afronding van de financiering van het volledige plan. De ingebruikname zal in 2008 of 2009 plaatsvinden.

Het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Stedenbaan 2010-2020
Een ander onderwerp wat in 2007 in het kader van Stedenbaan zijn beslag heeft gekregen is de afronding van het ruimtelijk ambitiedocument Stedenbaan.
Op 9 juli 2007 is het document Ruimtelijke Ambitie Stedenbaan 2020 bekrachtigd door het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, nadat de dagelijkse besturen van de acht Zuidvleugel-partijen, waar onder dat van Holland Rijnland, met dit document hebben ingestemd.
Uitgangspunt bij de gemaakte afspraken die zijn verwoord in het document zijn gericht op intensiever ruimtegebruik en functiemenging in een invloedsgebied van globaal 1200 meter vanaf de Stedenbaanstations. In de regio Holland Rijnland gaat het hierbij om de stations Hillegom, Voorhout, toekomstig station Sassenheim, Leiden Centraal, de Vink en Voorschoten.
De komende jaren zullen de betrokken gemeenten samen met ontwikkelaars, beleggers en corporaties, met het rijk, de NS en ProRail en de regionale samenwerkingsverbanden en de provincie de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. Hieronder volgt een samenvatting van het ambitiedocument.

De dagelijkse besturen van de partners in het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel – de vijf regio’s Holland Rijnland, Haaglanden, Midden-Holland, Rotterdam en Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland en de twee gemeenten Rotterdam en Den Haag – spannen zich in voor het ruimtelijk ontwikkelingsprogramma nabij de Stedenbaanstations en geven daar prioriteit aan.

Netto toevoeging van vastgoedvolume 2010-2020 binnen globaal een straal van 1200 meter van stations

woningen

25 – 40 duizend

= ca 1/3 van de woningbouwopgave van de Zuidvleugel

kantoren

0,7 – 1,2 miljoen

= ca 2/3 van de verwachte kantoorontwikkeling binnen de Zuidvleugel

Regionale verdeling ruimtelijke ontwikkeling nabij Stedenbaanstations

woningen

kantoren

Aantal stations (bestaand+nieuw)

Holland Rijnland

10 – 15 %

10 – 15 %

5 + 1

Midden Holland

10 – 15 %

5 – 10 %

3 + 1

Stadsgewest Haaglanden

40 – 50 %

45 – 55 %

12 + 1

Stadsregio Rotterdam

30 – 35 %

35 – 40 %

9 + 1

Drechtsteden

10 – 15 %

5 – 10 %

3

Totaal

100 – 130 %

100 – 130 %

32 + 4

netto toevoeging woningen en kantoorvloer 2010-2020 in invloedssfeer van globaal 1200m2

Het ontwikkelingsprogramma kent een grote bandbreedte. De hoogste getallen gelden als ambitie en de laagste als minimaal te realiseren programma’s. Naast genoemde ontwikkeling van woningen en kantoren zullen de Zuidvleugelpartners zich inspannen voor de vestiging van voorzieningen op het gebied van detailhandel, onderwijs, zorg en vermaak in de directe nabijheid van de Stedenbaanstations.

Ketenmobiliteit
Een ander punt van onderzoek door de Zuidvleugelpartners betreft het aantal parkeerplaatsen en Park&Ride voorzieningen nabij de Stedenbaanstations. Het streven is dat het aantal P&R parkeerplaatsen en de capaciteit van de fietsenstallingen elk met circa 50% zullen toenemen. Dit percentage zal in de periode tot 2020 gerealiseerd moeten worden om de beoogde reizigersgroei te faciliteren. De regionale vervoersautoriteiten zullen dit financieel ondersteunen en de partners zullen erop toezien dat in de bestemmingsplannen en bouwplannen rondom Stedenbaanstations voldoende ruimte wordt gereserveerd voor P&R-plaatsen en fietsenstallingen.

Organisatie
Het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel heeft ter realisatie van het concept Stedenbaan twee bestuurlijke commissies aangesteld. De Commissie Stedenbaan Verkeer & Vervoer bestaat uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de Zuidvleugelpartners en staat onder voorzitterschap van de heer Bandell, burgemeester van Dordrecht. Dhr P. Glasbeek, portefeuillehouder Verkeer van Holland Rijnland maakt hier deel van uit.
In de Commissie Stedenbaan RO hebben de portefeuillehouders ruimtelijke ordening zitting. Namens Holland Rijnland is dat de heer J. Wienen. Mevrouw Koop, gedeputeerde ruimtelijke ordening, is daarvan voorzitter.

Neem contact op met de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Stuur een e-mail (071) 523 90 31