De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Algemeen

Regionaal huisvestingsbeleid
In Holland Rijnland is er sinds 2006 één regionale woningmarkt op de schaal van twaalf gemeenten. Doelstellingen van het huisvestingsbeleid zijn dat:
  • er één open regionale woningmarkt is;
  • de dynamiek bevorderd wordt door het stelsel van woningtoewijzing;
  • woonconsumenten een zo groot mogelijke keuzevrijheid krijgen;
  • op lokaal niveau zoveel mogelijk de sociale cohesie wordt geborgd;
  • de kansen voor starters, senioren en bijzondere doelgroepen worden geborgd.
Als gevolg van onder andere voortschrijdend inzicht en veranderingen op de woonmarkt is de oude verordening uit 2006 aangepast, met als belangrijkste motief de doorstroming binnen de regionale woonmarkt te bevorderen. De huidige regels voor de verdeling van sociale huurwoningen en nieuwbouwkoopwoningen zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 en het convenant woonruimteverdeling. Met uitzondering van de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout is dit de leidraad voor de woonruimteverdeling. De drie genoemde gemeenten hebben hun eigen lokale huisvestingsverordening waar de regionale verordening model voor staat.

Minder regels, meer kansen
Het huisvestingsbeleid is gericht op het bevorderen van de dynamiek. Daarom zijn er in beginsel geen regionale en lokale bindingseisen. Slechts in uitzonderingssituaties kunnen er (economische of maatschappelijke) bindingseisen worden gesteld.
Daarnaast geldt dat passendheidseisen (voor wat betreft de financiën en de woninggrootte) voor de meeste woningen zijn vervallen. Alleen bij woningen van aanbieders die het convenant Woonruimteverdeling niet hebben ondertekend, wordt door de gemeenten op passendheidscriteria getoetst.
Een derde stimulans voor de dynamiek is de zg. woonwaarde , als afgeleide van de populariteit. Naar mate de populariteit van de woning van de woningzoekende groter is, zal de tijd dat deze op een wachtlijst staat, korter worden en hiermee de dynamiek binnen het verhuizen (verhuisketen) vergroten . Alleen woningen van aanbieders die het convenant Woonruimteverdeling hebben ondertekend krijgen woonwaarde mee.

De meeste corporaties die zijn aangesloten bij de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) hebben het convenant Woonruimteverdeling ondertekend. Ondertekening door anderen zoals particuliere verhuurders, wordt van harte aanbevolen. Voor verhuurders is dit aantrekkelijk omdat hun woningen dan via de regionale website breed worden aangeboden. Ook hoeven ze niet langer te voldoen aan passendheidseisen. Voor huurders is het aantrekkelijk omdat het aanbod wordt vergroot en omdat de woningen woonwaarde meekrijgen.


Woonzicht.nl, het regionale woonruimtedeelsysteem
Iedere woningaanbieder die het Convenant Woonruimteverdeling heeft ondertekend, biedt sinds 1juli 2006 zijn woningen aan via de website van het regionale woonruimtezoeksysteem: www.woonzicht.nl.
Al hun vrijkomende sociale huur- en nieuwbouw koopwoningen binnen de regio worden daar, op een overzichtelijke manier aangeboden.


Contacten:
Gemeenten en bestuurders kunnen voor meer informatie contact opnemen met de programmamanager Ruimte. Stuur een e-mail 071 – 52 39 061
Woningzoekenden kunnen voor alle informatie en met hun vragen terecht bij de woningcorporaties.
Adressen en telefoonnummers van de woningcorporaties