You are here: Home Bestuur en Organisatie Aansluitingsverzoek gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude

Aansluitingsverzoek gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude

Holland Rijnland verwelkomt de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland
In dit document treft u aan hoe iedere gemeente gestemd heeft.

 

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude worden per 1 april 2010 onderdeel van de regio Holland Rijnland. Dat is duidelijk geworden nu negen van de twaalf gemeenteraden hebben ingestemd met deze aansluiting.

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude hebben de regio eerder verzocht om te mogenm aansluiten. Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland (AB) heeft hiermee ingestemd en alle gemeenteraden van de Holland Rijnland-gemeenten geadviseerd ook in te stemmen. Uiteindelijk beslissen namelijk de raden over aansluiting; als acht van de twaalf raden zouden instemmen zou de aansluiting een feit zijn. Ondertussen is de aansluiting door tien gemeenteraden behandeld; negen daarvan hebben ingestemd met de aansluiting.

Aansluiting
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude hebben de regio Holland Rijnland gevraagd of zij mogen aansluiten bij deze regio. Hier zijn verschillende redenen voor. Onder andere omdat de strategische agenda’s goed op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld de Noord-Oostelijke verbinding in Holland Rijnland en de verbinding Alphen-Schiphol.
Een ander voorbeeld zijn de greenports. Holland Rijnland heeft de Greenport Duin- en Bollenstreek. De gemeenten uit de Rijnstreek hebben gedeeltelijk de greenports Boskoop en Aalsmeer. Deze greenports kunnen elkaar versterken.
Maar er zijn veel meer terreinen waar kan worden samengewerkt. Zoals het Groene Hart-beleid, samenwerking op het terrein van recreatie en toerisme en verbetering van het openbaar vervoer en infrastructuur.

Strategische regio van betekenis
Het AB van Holland Rijnland vindt de toetreding van de gemeenten Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude met name belangrijk voor de bestuurlijke rol en strategische positie van de regio. De kracht en betekenis van Holland Rijnland wordt mede bepaald door de samenstelling van de inhoudelijke agenda, de kracht van de onderlinge samenwerking en de macht van het getal. Met de toetreding van Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude krijgt de regio Holland Rijnland ongeveer 525.000 inwoners. Na de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden en Utrecht is Holland Rijnland de grootste regio van de Randstad. Hiermee krijgt de regio een sterkere positie van bestuurlijke betekenis.

Maatschappelijke en culturele samenhang
Het AB van Holland Rijnland vindt dat er vele maatschappelijke en culturele overeenkomsten tussen alle vijftien betrokken gemeenten. Ze worden met dezelfde vraagstukken geconfronteerd. Veel vraagstukken op het gebied van de Sociale Agenda worden nu al in de gezamenlijkheid van deze gemeenten opgelost. De aansluiting zou een logische verbreding van deze samenwerking zijn.

Voorgeschiedenis
De nu voorliggende verzoeken tot aansluiting volgen op een eerder besluit van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland van 26 maart 2008. In dit besluit werd het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven tot:

  1. het uitvoeren van een bestuurlijke evaluatie “vier jaar Holland Rijnland’; en
  2. het met het Dagelijks Bestuur van de Rijnstreek opstellen van een contourenschets aansluiting Rijnstreek gemeenten bij Holland Rijnland.

De aanleiding van deze twee opdrachten waren op haar beurt een vervolg van een schriftelijke consultatieronde die in het najaar van 2007 bij de twaalf gemeenteraden van Holland Rijnland heeft plaatsgevonden. In deze consultatieronde werden de twaalf gemeenteraden een tweetal vragen voorgelegd.

  1. Ziet u inhoudelijke raakvlakken tussen Holland Rijnland en het Rijnstreekberaad.
  2. Zijn er aandachtspunten die volgens u in acht genomen moeten worden als gekomen wordt tot een gezamenlijke inhoudelijke agenda?
    Op deze vragen hebben de 12 gemeenteraden uiteenlopend gereageerd. Het pallet varieert van ja, ja mits, nee tenzij, tot niet aansluiten. Diverse gemeenten hebben aangegeven 2008/2009 te prematuur te vinden. Weer andere gemeenten wensten eerst een evaluatie ‘vier jaar Holland Rijnland’. Deze evaluatie is inmiddels uitgevoerd.

Parallel aan deze evaluatie heeft u ons opdracht gegeven om met het Dagelijks Bestuur van de Rijnstreek een contourennota aansluiting Rijnstreekgemeenten bij Holland Rijnland op te stellen.
De contourennota aansluiting Rijnstreekgemeenten bij Holland Rijnland van Twynstra Gudde (Dirk Louter, d.d. 22 juli 2008) is afgelopen periode door de gemeenten in de Rijnstreek gebruikt om te komen tot een zeer weloverwegen besluit. Waarbij deze gemeenten eerst een gezamenlijke regionale strategische agenda hebben opgesteld om te bepalen of aansluiten bij Holland Rijnland het juiste besluit is.
Op grond van de contourenschets en de regionale strategische agenda hebben deze gemeenten een verzoek tot aansluiting gedaan.