Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Sociale Agenda

Algemeen

Door samenwerking kunnen gemeenschappelijke maatschappelijke problemen beter worden opgelost.

 

De regionale sociale agenda beslaat een zeer breed terrein: van onderwijs en jeugdbeleid tot arbeidsmarktbeleid, van zorg en welzijn tot cultuur. Op dit brede terrein heeft samenwerking tussen gemeenten meerwaarde bij het aanpakken van maatschappelijke problemen die gemeentegrens-overstijgend zijn, die erg complex zijn, waar schaalvoordelen behaald kunnen worden in de uitvoering, of waar gemeenten door regionaal opererende organisaties en provincie worden aangesproken op het gezamenlijke beleid.

In de sociale agenda zijn 5 inhoudelijke themagebieden onderscheiden waarop wordt samengewerkt:

  • Jeugd: richt zich met name op verbeteringen in de zorg aan jeugdigen een opvoeders in de gemeenten in de regio binnen het project Ketenaanpak Jeugd. Gemeenten en uitvoerende instellingen werken hierin samen. Speerpunten zijn borging en implementatie van de methodiek 1Gezin1Plan en de verwijsindex risicojongeren, versterken van de lokale Centra voor jeugd en gezin, voorbereiding op de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten en effectievere netwerken;
  • Leerplichthandhaving en tegengaan voortijdig schoolverlaten;
  • Participatie : hieronder valt het arbeidsmarktbeleid en volwasseneneducatie (waaronder ook alfabetisering);
  • Maatschappelijke ondersteuning: ondermeer uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het realiseren en in stand houden van de diverse regionale zorgvoorzieningen.
  • Cultuur : het provinciale programma Cultuurparticipatie van de RAS 2009-2012; hierin worden diverse projecten en activiteiten tot uitvoering gebracht;

Sociale Agenda

 

De sociale agenda kent vele bestuurlijke circuits en een complex en uitgebreid beleidsveld, waarin niet alleen de ontwikkelingen van de dag op de voet gevolgd dienen te worden, maar ook ver vooruit gekeken.

Holland Rijnland ondersteunt gemeenten hierbij door:

  • uitwisseling van kennis mogelijk te maken, specialistische kennis te leveren, handreikingen te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren, pilots te ontwikkelen en ervaringen overdraagbaar te maken;
  • taken en diensten uit te voeren waarvan gemeenten vinden dat deze beter, efficiënter, effectiever of met meer mogelijkheden tot maatwerk in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd;
  • gesprekspartner en/of belangenbehartiger te zijn ten behoeve van de samenwerkende gemeenten bij hogere bestuurslagen of bij bovenlokale maatschappelijke partijen;
  • het aanvragen en verstrekken van subsidies voor activiteiten en projecten die passen binnen de gezamenlijke overeengekomen doelstellingen.

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

 

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda biedt een platform voor gesprek en besluitvorming tussen de betrokken regiogemeenten: 4 keer per jaar wordt een portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda gehouden, daarnaast worden regelmatig thema-bijeenkomsten voor portefeuillehouders, ambtenaren en maatschappelijke partners georganiseerd. Binnen de Sociale Agenda functioneren daarnaast diverse ambtelijke overleggen en werkgroepen en komen periodiek de portefeuillehouders jeugd bij elkaar.

Regionale Agenda Samenleving 2009-2012

 

De bestuurders van de gemeenten in Holland Rijnland, de regio en de Provincie Zuid-Holland hebben begin april 2009 hun handtekening gezet onder de Bestuursovereenkomst inzake de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012. De Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009-2012 kent de thema’s:

Versiedatum: 14 april 2011