Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Noordelijke Ontsluiting Greenport

Noordelijke Ontsluiting Greenport

Zie hier voor meer informatie over de uitgangspunten, planning, samenwerking en contactinformatie van de Noordelijke Ontsluiting Greenport; de Duinpolderweg.

Informatieavonden in vijf dorpen
In mei 2012 vonden er informatieavonden plaats in Hoofddorp (voor Beinsdorp/ Zwaanshoek), Hillegom, De Zilk, Vogelenzang en Bennebroek. Tijdens deze avonden zijn bewoners en belangstellenden geïnformeerd over de onderzoeken die de overheden tot nu toe hebben gedaan en hoe die hebben geleid tot de keuze voor het gebied tussen Hillegom en Bennebroek.

Meepraten en varianten voorstellen
Tijdens de avonden zijn bewoners opgeroepen om mee te praten over mogelijke varianten binnen het zoekgebied. Deze mensen zijn uitgenodigd om samen met de projectgroep te werken aan (deel)varianten. Het doel van die avond is het verzamelen van deze, op lokale kennis gebaseerde, (deel)varianten.

De projectgroep van de Duinpolderweg zal in de weken na de bijeenkomst alle (deel)varianten doorrekenen en beoordelen. Na de zomer rapporteren zij hun bevindingen aan de deelnemers en vervolgens ook aan u. Op basis daarvan worden de (minimaal) vier varianten benoemd die voor verdere en diepgaandere studie worden voorgedragen aan de bestuurders in de regio.

NOGBeter
Ook de bedenkers van NOGBeter zijn aangemeld en uitgenodigd om mee te praten over (deel)varianten. Het gaat dan om ideeën voor de verbinding ter hoogte van de Weerlaan (Hillegom). Het totale plan NOGBeter wordt in samenspraak met hen ook onderzocht en doorgerekend deze zomer. De resultaten daarvan worden eveneens na de zomer gerapporteerd.

Meer informatie over de duinpolderweg vindt u op www.noord-holland.nl/duinpolderweg.

 

De samenwerkende gemeenten van de Regio Holland Rijnland hebben in 2002 een Programma van Afspraken ondertekend. In dit Programma is de bereikbaarheidsproblematiek in de Greenport Duin- en Bollenstreek, met name de verbinding tussen de N206 en A4/A44, als knelpunt opgenomen.
De gemeenten in Holland Rijnland hebben in het Regionaal Investeringsfonds (RIF) € 37,5 miljoen gereserveerd voor maatregelen ten behoeve van de ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2011 het Programmaplan Ontsluiting Greenport (pdf. 3,1 mb) vastgesteld, waarin de verdeling van deze gelden voor verschillende maatregelen is uitgewerkt.
De doelstellingen van verkeersmaatregelen in de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn:

  • structureel verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Duin- en Bollenstreek;
  • verbeteren economische positie van de Greenport Duin- en Bollenstreek;
  • kernen in de Duin- en Bollenstreek aan te sluiten op het provinciale en landelijke hoofdwegennet.

Eind 2007 is Holland Rijnland gestart met onderzoek naar een noordelijke verbinding tussen de N206 en de A4 om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een pakket aan maatregelen. Begin 2008 is mede op initiatief van de regio Holland Rijnland, door de provincies Noord- en Zuid-Holland, de Stadsregio Amsterdam en Holland Rijnland een start gemaakt met de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek. Holland Rijnland heeft hierin altijd gepleit voor een verbetering van de bereikbaarheid van de Greenport en heeft op basis van het eigen onderzoek verschillende opties ingebracht om dit voor elkaar te krijgen. In december 2008 heeft dit geleid tot de Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidstudie Grensstreek (pdf. 981 kb). Deelnemende partijen hebben hierin afgesproken de volgende vervolgstudies uit te voeren:

  • Studie naar maatregelen om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het middengebied van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Holland Rijnland heeft hiervoor een programmaplan opgesteld. Dit is in december 2009 vastgesteld door het Breed Bestuurlijk Overleg.
  • Studie naar een verbinding tussen de N206 en de N205 ten noorden van Hillegom (route Zuid-Kennemerland) [link]. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn hiermee in 2010 gestart.
  • De OV-corridor tussen de Duin- en Bollenstreek en Schiphol. Holland Rijnland heeft hiervoor samen met de andere partijen een verkenning uitgevoerd. Eind 2010 heeft de provincie een planstudie gestart.
  • Studie naar de aansluitingen op de A44, incl. een verbinding tussen de N206 en de A44 (noordelijke randweg Rijnsburg). De provincie Zuid-Holland is eind 2010 hiermee gestart.